Aktuality

Příští trénink

MUŽI: v úterý 31.3. v 16:00
DOROST: v úterý 31.3. v 16:00
ŽÁCI: v úterý 31.3. v 16:00

Oznámení

OZNÁMENÍ: všichni: v úterý 24.3. v 16:00. Kvůli zpřísnění pohybu a shromažďování osob odkládáme tréninky do odvolání. Tedy 17.3., 19.3., 24.3., 26.3. trénink nebude.

Tabulka ligy

Hlučínská liga mládeže

Noční hlučínská hasičská liga

Návštěvnost

Zkratky hasičské techniky

Základní zásahové požární automobily

AS – automobilová stříkačka (např. AS 16 IFA W50 L)
CAS – cisternová automobilová stříkačka (např. CAS 30/9000/540-S3R Tatra 815-7)
DA – dopravní automobil (např. DA 8-L1R Avia 21.1 Furgon)
DPA – dopravní požární automobil (např. DPA 12 Avia A75-K)
PHA – pěnový hasicí automobil
PLHA – plynový hasicí automobil
PRHA – práškový hasicí automobil
KHA – kombinovaný hasicí automobil
RZA – rychlý zásahový automobil

Speciální zásahové automobily

AJ – automobilový jeřáb (např. AJ 28-S2 Tatra 815)
AP – automobilová plošina (např. AP 42-S1Z Volvo FM12 Bronto-Skylift F42 HDT)
AZ – automobilový žebřík (např. AZ 39-M1Z Mercedes-Benz)
HA – hadicový automobil
KA – kontejnerový automobil (např. KA S2 Scania P340)
LCAS/LKHA – letištní speciál
LP – lesní speciál
O – ostatní
TA – technický automobil (např. TA S3 Tatra 815)
TACH – chemický automobil
V – požární vlak
UA – užitkový automobil (např. UA L1 VW Transporter)
VA – vyšetřovací automobil (např. VA UL3 Mitsubishi Outlander)
VEA – velitelský automobil (např. VEA L2 Mitsubishi L200)
VYA – vyprošťovací automobil
PPLA – protiplynový požární automobil

Označení požárních kontejnerů

Pokud označení kontejnerového automobilu není možné odvodit z označení požárního automobilu, odvodí se od názvu požárního kontejneru s tím, že slovo „kontejner“ je v názvu nahrazeno slovy „kontejnerový automobil“. Například „KPO“ bude „KAPO“.

KCE – kontejner čerpací
KCH – kontejner chemický
KCS – kontejnerová cisternová stříkačka
KDE – kontejner dekontaminační
KEV – kontejner expertizní vyšetřovací
KHD – kontejner hadicový
KKU – kontejner komunikační uzel
KKH – kontejner kombinovaný hasicí
KME – kontejner měřicí
KNP – kontejner nouzového přežití
KOB – kontejner občerstvovací
KOK – kontejner odsávač kouře
KOP – kontejner operační
KPH – kontejner pěnový hasicí
KTP – kontejner plachtový
KPLH – kontejner plynový hasicí (CO2)
KPO – kontejner povodňový
KPRH – kontejner práškový hasicí
KPP – kontejner první pomoci
KPPL – kontejner protiplynový
KRO – kontejner ropný
KSP – kontejner sprchovací
KST – kontejnerová stříkačka
KTE – kontejner technický
KTY – kontejner týlový
KUB – kontejner ubytovací
KVE – kontejner velitelský
KZS – kontejner základnová stanice

Označení pomocných požárních kontejnerů

KCI – kontejner cisternový
KCM – kontejner časoměrný
KLO – kontejner lodní
KNA – kontejner nákladní
KOD – kontejner odtahový
KSK – kontejner skříňový
KTA – kontejner tankovací

Označení požárních přívěsů

PLP – přívěsná lafetová proudnice (monitor)
PH – přívěs hadicový
PMS – přívěsná motorová stříkačka
POS – přívěsná osvětlovací stanice
POK – přívěsný odsávač kouře
PPM – přívěsný pěnomet
PPR – přívěsný přiměšovač
PP – přívěsná plošina
PT – přívěs technický
PZ – přívěsný žebřík
P – přívěs ostatní

Přehled ostatních používaných zkratek a jejich vysvětlení

DN – dopravní nehoda
DT – dýchací technika
EPS – elektronická požární signalizace
HZS – hasičský záchranný sbor
HZSp – hasičský záchranný sbor podniku
CHL – chemická laboratoř
IDP – izolační dýchací přístroj
IZS – integrovaný záchranný systém
JPO – jednotka požární ochrany
JSDHO – jednotka sboru dobrovolných hasičů obce
JSDHp – jednotka sboru dobrovolných hasičů podniku
LS PČR – letecká služba policie České republiky
LZS – letecká záchranná služba
NA – nákladní automobil
OA – osobní automobil
P – požár
PČR – policie České republiky
PHM – pohonné hmoty
PK – provozní kapaliny
PPO – protipožární opatření
PS – požární stanice
RD – rodinný dům
SaP – síly a prostředky
SDH – sbor dobrovolných hasičů
SDHp – sbor dobrovolných hasičů podniku
VZS – vodní záchranná služba
ZZS – zdravotní záchranná služba

Označení zásahových požárních automobilů

Označení zásahového požárního automobilu tvoří několik částí. Samotné označení tvoří název druhu zásahového požárního automobilu, hodnota hlavního parametru nebo údaj o množství zásoby hasiva, následuje pomlčka, po ní následuje hmotnostní třída, kategorie zásahového požárního automobilu a označení provedení požárního automobilu podle rozsahu požárního příslušenství. Za tímto názvem následuje název automobilu.
Například označení CAS 30/9000/540-S3R Tatra 815-7.

 1. Druhu zásahového požárního automobilu

  Údaj je tvořen ze zkratek popsaných výše.

 2. Hlavní parametr účelové nástavby zásahového požárního automobilu

  Hodnotu hlavního výkonového, popřípadě rozměrového parametru účelové nástavby nebo údaj o množství zásoby hasiva tvoří:

  • u dopravního automobilu velikost požárního čerpadla, je-li jeho součástí zavodňovací nádrž (její velikost se neuvádí),
  • u automobilové stříkačky, cisternové automobilové stříkačky a pěnového hasicího automobilu velikost požárního čerpadla. Ta je za lomítkem doplněna velikostí nádrží na hasivo v pořadí voda/pěnidlo. U automobilové stříkačky je hodnota velikosti nádrže na vodu značena „0“, a to i v případě, že její součástí je zavodňovací nádrž,
  • u plynového hasicího automobilu a u práškového hasicího automobilu, kde je užito jako hlavní hasicí médium hasicího plynu nebo hasicího prášku, údaj o velikosti nádrže na hasivo, vyjádřený v kilogramech hmotnosti příslušného hasiva,
  • u kombinovaného hasicího automobilu, kde je užito více hasicích médií, velikost požárního čerpadla; ta je za lomítkem doplněna v souladu s předešlými body v pořadí voda/pěnidlo/plyn/prášek,
  • u automobilového žebříku a automobilové plošiny velikost dostupné (záchranné) výšky.
 3. Dělení zásahových požárních automobilů podle hmotnostní třídy

  Jelikož evropské předpisy neuvádějí třídy hmotnosti pod 2000 kg, je třída „UL“ platná pouze v České republice, ostatní platí v celé Evropské unii.

  • UL (velmi lehké) – automobily nepřevyšující 3 000 kg největší technicky přípustné hmotnosti
  • L (lehké) – automobily převyšující 3 000 kg, avšak nepřevyšující 7 500 kg technicky přípustné hmotnosti
  • M (střední) – převyšující 7 500 kg, avšak nepřevyšující 16 000 kg technicky přípustné hmotnosti
  • S (těžké) – automobily převyšující 16 000 kg technicky přípustné hmotnosti

  Původní limity:

  • UL (velmi lehké) – do 2 tun včetně
  • L (lehké) – od 3 tun do 7,5 tuny včetně
  • M (střední) – od 7,5 tuny do 14 tun včetně
  • S (těžké) – nad 14 tun
 4. Dělení požárních automobilů podle kategorie

  • kategorie 1 – silniční, automobily určené k provozu především po zpevněných komunikacích
  • kategorie 2 – smíšené, automobily určené k provozu částečně i mimo zpevněné komunikace
  • kategorie 3 – terénní, automobily určené k provozu zejména mimo zpevněné komunikace
 5. Dělení zásahových automobilů podle určení, tedy podle rozsahu požárního příslušenství

  • Z – základní provedení
  • speciální provedení
   • H – k hašení
   • CH – chemické
   • LP – k hašení lesních požárů
   • N – ropné
   • R – redukované
   • T – technické
   • V – rozšířené