Aktuality

Příští trénink

DOROST: v úterý 29.11. v 16:00
ŽÁCI: v úterý 29.11. v 16:00

Oznámení

SOUTĚŽ: žáci: v neděli 27.11. v 7:30. Sraz v KD. HLM Darkovice
OZNÁMENÍ: všichni: v sobotu 26.11. v 15:30. Příprava soutěže
OZNÁMENÍ: Výbor , výjezdová jednotka: v pátek 25.11. v 17:00. Ukončení roku - v hasičské zbrojnici. Příspěvek 300Kč za osobu, 500Kč na pár.

Tabulka ligy

Hlučínská liga mládeže

Noční hlučínská hasičská liga

Návštěvnost

Kategorie: Ostatní

Hasičské desatera

Bohu ke cti, vlasti k ochraně, bližnímu ku pomoci.

Hasičské desatero


1. Nehledej v dobrovolném sboru hasičském ni zisku, ni slávy, nýbrž jen povinnosti bratrské pomoci v neštěstí.

2. Jsi-li hasičským dobrovolníkem, buď jím celou duší a celým tělem, nemáš-li dobré vůle, nejsi dobrovolníkem a jsi dobré věci na obtíž.

3. Buď obětavý a statečný, ale jednej vždy s rozvahou, zbytečně nevydávej se v nebezpečí a dbej v činnosti hasičské svého zdraví.

4. Jsi-li činovníkem, nevypínej se nad jiné, ale pamatuj, že ti, kteří Tě zvolili, očekávají od Tebe činnosti zvýšenou a všechny přednosti těla i duše.

5. Bratry své považuj za rodné, jsi-li vzdělanější, nepohrdej jimi, ale hleď se jich povznést.

6. Pamatuj, že na hasičském dobrovolníku se žádá povaha přímá, šlechetná a vlastenecká, v pospolitém jednání počestná a vlídná.

7. Užitečnost hasičského zřízení dokazuje se lépe skutky než slovy, ale zájmy hasičské dlužno vždy a všude slušným způsobem hájit.

8. Nevyvolávej ve spolku různic, sporů a pohoršení, ale přičiň se kvůli dobré věci, abys všeliké neshody přátelským způsobem zamezil nebo usmířil.

9. Máš-li na sobě čestný stejnokroj hasičského dobrovolníka, pamatuj, že nevhodným způsobem a chováním nezpůsobíš hanbu jen sobě, ale zařízení, jehož odznak nosíš.

10. Jsi-li členem hasičské dobrovolnosti, pak se tímto desaterem řiď a pak budeš dobrým hasičským dobrovolníkem.

Desatero pro velitele dobrovolných sborů hasičských


1. Byl-li jsi zvolen velitelem sboru hasičského, nestal jsi se ještě pánem jeho.

2. Važ sobě důvěry těch, kdož tě volili, všem pak dokaž počínáním svým, chceš být dobrým přítelem i vůdcem.

3. Snaž se, abys v čase nejkratším osvojil sobě potřebných odborných vědomostí, bez kterých nemůžeš se stati dobrým velitelem.

4. Jdi ve všem, co se týče cti a dobra sboru tobě svěřeného, příkladem napřed.

5. Uložené tobě povinnosti rád a svědomitě plň a k tomu přihlížej, aby i ostatní tak činili.

6. Pečuj stále o veškeré přístroje hasicí a záchranné, jakož i o náležitý výcvik všeho členstva, aniž pomíjej stránky vlastenecké a vzdělávací.

7. Chceš-li, aby členové sboru tobě svěřeného ovládáni byli statečností, obětavostí a nezištností, sám takovým býti musíš.

8. Zdraví a bezpečnost členstva jako své vlastní střež a jen tenkrát nebezpečí vydávej, jedná-li se o záchranu života bližního.

9. U občanstva, ať té či oné národnosti nebo náboženství, chovej se při vykonávání úřadu svého naprostou nestranností.

10. Řiď se ve všem všudy předpisy organizačními, aniž pohrdej podniky svépomocnými, čti vše, co písemnictví hasičské ti podává, a dbej, aby i ostatní příslušníci sboru tak činili.