Aktuality

Příští trénink

DOROST: v úterý 7.2. v 16:00
ŽÁCI: v úterý 7.2. v 16:00

Oznámení

ŠKOLENÍ: výjezdová jednotka: ve čtvrtek 16.2. v 17:00.
ŠKOLENÍ: výjezdová jednotka: v pátek 27.1. v 17:00.

Tabulka ligy

Hlučínská liga mládeže

Noční hlučínská hasičská liga

Návštěvnost

Zkratky hasičské techniky

Základní zásahové požární automobily

AS – automobilová stříkačka (např. AS 16 IFA W50 L)
CAS – cisternová automobilová stříkačka (např. CAS 30/9000/540-S3R Tatra 815-7)
DA – dopravní automobil (např. DA 8-L1R Avia 21.1 Furgon)
DPA – dopravní požární automobil (např. DPA 12 Avia A75-K)
PHA – pěnový hasicí automobil
PLHA – plynový hasicí automobil
PRHA – práškový hasicí automobil
KHA – kombinovaný hasicí automobil
RZA – rychlý zásahový automobil

Speciální zásahové automobily

AJ – automobilový jeřáb (např. AJ 28-S2 Tatra 815)
AP – automobilová plošina (např. AP 42-S1Z Volvo FM12 Bronto-Skylift F42 HDT)
AZ – automobilový žebřík (např. AZ 39-M1Z Mercedes-Benz)
HA – hadicový automobil
KA – kontejnerový automobil (např. KA S2 Scania P340)
LCAS/LKHA – letištní speciál
LP – lesní speciál
O – ostatní
TA – technický automobil (např. TA S3 Tatra 815)
TACH – chemický automobil
V – požární vlak
UA – užitkový automobil (např. UA L1 VW Transporter)
VA – vyšetřovací automobil (např. VA UL3 Mitsubishi Outlander)
VEA – velitelský automobil (např. VEA L2 Mitsubishi L200)
VYA – vyprošťovací automobil
PPLA – protiplynový požární automobil

Označení požárních kontejnerů

Pokud označení kontejnerového automobilu není možné odvodit z označení požárního automobilu, odvodí se od názvu požárního kontejneru s tím, že slovo „kontejner“ je v názvu nahrazeno slovy „kontejnerový automobil“. Například „KPO“ bude „KAPO“.

KCE – kontejner čerpací
KCH – kontejner chemický
KCS – kontejnerová cisternová stříkačka
KDE – kontejner dekontaminační
KEV – kontejner expertizní vyšetřovací
KHD – kontejner hadicový
KKU – kontejner komunikační uzel
KKH – kontejner kombinovaný hasicí
KME – kontejner měřicí
KNP – kontejner nouzového přežití
KOB – kontejner občerstvovací
KOK – kontejner odsávač kouře
KOP – kontejner operační
KPH – kontejner pěnový hasicí
KTP – kontejner plachtový
KPLH – kontejner plynový hasicí (CO2)
KPO – kontejner povodňový
KPRH – kontejner práškový hasicí
KPP – kontejner první pomoci
KPPL – kontejner protiplynový
KRO – kontejner ropný
KSP – kontejner sprchovací
KST – kontejnerová stříkačka
KTE – kontejner technický
KTY – kontejner týlový
KUB – kontejner ubytovací
KVE – kontejner velitelský
KZS – kontejner základnová stanice

Označení pomocných požárních kontejnerů

KCI – kontejner cisternový
KCM – kontejner časoměrný
KLO – kontejner lodní
KNA – kontejner nákladní
KOD – kontejner odtahový
KSK – kontejner skříňový
KTA – kontejner tankovací

Označení požárních přívěsů

PLP – přívěsná lafetová proudnice (monitor)
PH – přívěs hadicový
PMS – přívěsná motorová stříkačka
POS – přívěsná osvětlovací stanice
POK – přívěsný odsávač kouře
PPM – přívěsný pěnomet
PPR – přívěsný přiměšovač
PP – přívěsná plošina
PT – přívěs technický
PZ – přívěsný žebřík
P – přívěs ostatní

Přehled ostatních používaných zkratek a jejich vysvětlení

DN – dopravní nehoda
DT – dýchací technika
EPS – elektronická požární signalizace
HZS – hasičský záchranný sbor
HZSp – hasičský záchranný sbor podniku
CHL – chemická laboratoř
IDP – izolační dýchací přístroj
IZS – integrovaný záchranný systém
JPO – jednotka požární ochrany
JSDHO – jednotka sboru dobrovolných hasičů obce
JSDHp – jednotka sboru dobrovolných hasičů podniku
LS PČR – letecká služba policie České republiky
LZS – letecká záchranná služba
NA – nákladní automobil
OA – osobní automobil
P – požár
PČR – policie České republiky
PHM – pohonné hmoty
PK – provozní kapaliny
PPO – protipožární opatření
PS – požární stanice
RD – rodinný dům
SaP – síly a prostředky
SDH – sbor dobrovolných hasičů
SDHp – sbor dobrovolných hasičů podniku
VZS – vodní záchranná služba
ZZS – zdravotní záchranná služba

Označení zásahových požárních automobilů

Označení zásahového požárního automobilu tvoří několik částí. Samotné označení tvoří název druhu zásahového požárního automobilu, hodnota hlavního parametru nebo údaj o množství zásoby hasiva, následuje pomlčka, po ní následuje hmotnostní třída, kategorie zásahového požárního automobilu a označení provedení požárního automobilu podle rozsahu požárního příslušenství. Za tímto názvem následuje název automobilu.
Například označení CAS 30/9000/540-S3R Tatra 815-7.

  1. Druhu zásahového požárního automobilu

    Údaj je tvořen ze zkratek popsaných výše.

  2. Hlavní parametr účelové nástavby zásahového požárního automobilu

    Hodnotu hlavního výkonového, popřípadě rozměrového parametru účelové nástavby nebo údaj o množství zásoby hasiva tvoří:

    • u dopravního automobilu velikost požárního čerpadla, je-li jeho součástí zavodňovací nádrž (její velikost se neuvádí),
    • u automobilové stříkačky, cisternové automobilové stříkačky a pěnového hasicího automobilu velikost požárního čerpadla. Ta je za lomítkem doplněna velikostí nádrží na hasivo v pořadí voda/pěnidlo. U automobilové stříkačky je hodnota velikosti nádrže na vodu značena „0“, a to i v případě, že její součástí je zavodňovací nádrž,
    • u plynového hasicího automobilu a u práškového hasicího automobilu, kde je užito jako hlavní hasicí médium hasicího plynu nebo hasicího prášku, údaj o velikosti nádrže na hasivo, vyjádřený v kilogramech hmotnosti příslušného hasiva,
    • u kombinovaného hasicího automobilu, kde je užito více hasicích médií, velikost požárního čerpadla; ta je za lomítkem doplněna v souladu s předešlými body v pořadí voda/pěnidlo/plyn/prášek,
    • u automobilového žebříku a automobilové plošiny velikost dostupné (záchranné) výšky.
  3. Dělení zásahových požárních automobilů podle hmotnostní třídy

    Jelikož evropské předpisy neuvádějí třídy hmotnosti pod 2000 kg, je třída „UL“ platná pouze v České republice, ostatní platí v celé Evropské unii.

    • UL (velmi lehké) – automobily nepřevyšující 3 000 kg největší technicky přípustné hmotnosti
    • L (lehké) – automobily převyšující 3 000 kg, avšak nepřevyšující 7 500 kg technicky přípustné hmotnosti
    • M (střední) – převyšující 7 500 kg, avšak nepřevyšující 16 000 kg technicky přípustné hmotnosti
    • S (těžké) – automobily převyšující 16 000 kg technicky přípustné hmotnosti

    Původní limity:

    • UL (velmi lehké) – do 2 tun včetně
    • L (lehké) – od 3 tun do 7,5 tuny včetně
    • M (střední) – od 7,5 tuny do 14 tun včetně
    • S (těžké) – nad 14 tun
  4. Dělení požárních automobilů podle kategorie

    • kategorie 1 – silniční, automobily určené k provozu především po zpevněných komunikacích
    • kategorie 2 – smíšené, automobily určené k provozu částečně i mimo zpevněné komunikace
    • kategorie 3 – terénní, automobily určené k provozu zejména mimo zpevněné komunikace
  5. Dělení zásahových automobilů podle určení, tedy podle rozsahu požárního příslušenství

    • Z – základní provedení
    • speciální provedení
      • H – k hašení
      • CH – chemické
      • LP – k hašení lesních požárů
      • N – ropné
      • R – redukované
      • T – technické
      • V – rozšířené